“Müqavilə hüququ“ mövzusunda təlim

Avropa Hüquqşünas Tələbələr Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyi – ELSA Azərbaycan tərəfindən 22 oktyabr tarixində ilk silsilə təlimi olan “Müqavilə hüququ“ mövzusunda təlim keçirilmişdir. Təlimdə müxtəlif universitetlərdən 70-ə yaxın hüquq tələbəsi iştirak etmişdir.

Təlim ərzində aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdu:

1) Müqavilə hüququna giriş
2) Müqavilələr və onların ümumi xüsusiyyətləri
3) Oferta və aksept nədir?
4) Müqavilə bağlanan zaman yaranan mübahisələrin xarakteri

Təlimçi qismində hüquqşünas Əbdül Məhərrəmov çıxış etmişdi. Bakı Dövlət Universitetinin məzunu olan Əbdül Məhərrəmov 2013-2014-cü illərdə Azerbaijan International Consulting Company-də işləmişdir. Hazırda isə “AZE” hüquq şirkətində hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərir.

Qeyd edək ki, ELSA Avropanın 43 ölkəsində fəaliyyət göstərən 230 universitetdə təhsil alan 48 mindən artıq gənc hüquqşünası özündə birləşdirir.
Təşkilatın məqsədi Avropada hüquqşünas tələbələr arasında təhsil-mübadilə imkanlarının genişləndirilməsi və cəmiyyətin inkişafında onların fəal iştirakının təşviq edilməsidir.
Azərbaycan 2011-cu ildə ELSA beynəlxalq təşkilatına üzv olub. ELSA Azərbaycan hazırda təşkilatın ən fəal üzvlərindən biridir.

///

National Group of the European Law Students Association in Azerbaijan (ELSA Azerbaijan) held the training of the first series of training on “Contract law” in October 22. The training was attended by about 70 law students from different universities of Azerbaijan.

During the training were discussed the following issues :

1) Introduction to Contract
2) Contracts and their general characteristics
3) What is the offer and acceptance?
4) The nature of disputes arising in connection with the signing of the contract

As a coach at the training delivered lawyer Abdul Maharramov. Abdul is a graduate of the Baku State University. In 2013-2014 he worked in the Azerbaijan International Consulting Company. He currently works as a lawyer at the law firm “AZE”.
Note that ELSA unites more than 48 thousand young lawyers from 43 European countries, studying in 230 universities. The organization’s goal is to expand the opportunities for exchange between students of law in Europe and to promote their active participation in the development of society.
Azerbaijan became a member of the international organization in 2011. Since Azerbaijan is one of the most active members of ELSA.

///

Представительством Европейской ассоциации студентов-юристов в Азербайджане (ELSA Azerbaijan), 22 октября был проведен тренинг первой серии обучения на тему “Договорное право” . На тренинге участвовало около 70 студентов юридического факультета из различных университетов Азербайджанской Республики.

В ходе тренинга были рассмотрены следующие вопросы:

1) Введение в Договор
2) Договоры и их общие характеристики
3) Что такое предложение и принятие?
4) характер споров, возникающих в связи с подписания контракта
В качестве тренера на тренинге выступил юрист Абдул Магеррамов. Абдул является выпускником Бакинского государственного университета. В 2013-2014 годах работал в Azerbaijan International Consulting Company. В настоящее время он работает юристом в юридической фирме “AZE”. Отметим,что ELSA объединяет более 48 тысяч молодых юристов с 43 стран Европы,получающих образование в 230 университетах. Целью организации является расширение возможностей для обмена между студентами права в Европе и содействовать их активному участию в развитии общества.
Азербайджан стал членом международной организации в 2011 году. С тех пор Азербайджан является одним из наиболее активных членов ELSA.

14590061_1377284612302477_2912353193241722069_o

14633129_1377284425635829_6535617565593880119_o

14691153_1377284858969119_7881828221666020426_o

14856135_1377284402302498_3521863150445117940_o

14876511_1377284422302496_2165276051525885058_o

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

2 × four =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 − sixteen =