“Ərzaq təhlükəsizliyinin müasir problemləri” mövzusunda seminar

“Ərzaq təhlükəsizliyinin müasir problemləri” mövzusunda seminar

3 dekabr tarixində ELSA Azərbaycanın ofisində “Ərzaq təhlükəsizliyinin müasir problemləri” mövzusunda seminar təşkil olunmuşdur. Təlimçi qismində biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Respublikasını bir sıra yerli və beynəlxalq tədbirlərdə təmsil etmiş Nuridə Mustafayeva dəvət olunmuşdur. Təlimdə müasir ərzaq təhlükəsizliyi problemləri, onların həlli yolları və hüququn bu aspektdə rolu haqqında məsələlərə toxunulmuş, iştirakçılar tərəfindən qarşılıqlı diskussiyalar aparılmışdır.

////

3-его декабря в офисе ELSA Азербайджана был проведен семинар на тему “Современные проблемы безопасности продуктов”. В качестве тренера выступила доктор филосовских наук по биологии, доцент, представляющая Азербайджанскую Республику на различных международных мероприятиях Нурида Мустафаева. На семинаре были затронуты такие темы как проблемы современной безопасности продуктов, пути их решения и о роли права в этом аспекте. Со стороны участников состоялась дискуссия.

////

On 3rd of December in the office of ELSA Azerbaijan the seminar of “Modern food safety problems” was held. The trainer was Doctor of Philosophy in Biology, associate professor, representing the Azerbaijan Republic at various international events Nurida Mustafayeva. The seminar topics such as modern food safety problems, solutions and the role of law in this aspect . There was a discussion among the participants.

15391138_1425025357528402_576521803459904305_n

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

13 + two =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

17 + 8 =